aboutus
โพรไฟล์ QC

คุณภาพเป็นรากฐานของการอยู่รอดและการพัฒนาขององค์กรปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดี สร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพอย่างมั่นคง และควบคุมและนำขั้นตอนการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างเคร่งครัดผู้นำและพนักงานทุกคนต้องมุ่งมั่นที่จะจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และปลูกฝังเป้าหมายด้านคุณภาพให้อยู่ในหัวใจของพนักงานทุกคนควบคุมกระบวนการผลิตเป็นหลัก การจัดการ 5ส ณ สถานที่ทำงาน และการตรวจสอบนอกคลังสินค้า (OQC) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ